Alf Opheim Optikk Alf Opheim Optikk
Meny

Lokale saker

Refusjon av synshjelpemiddel

Rikstrygdeverket har bestemmelser om bidrag til anskaffelse og fornyelse av briller eller kontaktlinser.

Briller
[ Endret 3/99, 8/00, 9/01, 4/02. ]

Til barn/ungdom under 18 år kan det ytes bidrag til anskaffelse og fornyelse av briller/kontaktlinser ved følgende lidelser:

– anisometropi (forskjellig optisk brytning i øynene) med 2 1/2 dioptrier eller mer,
– astigmatisme (forskjellig brytning i øyets forskjellige optiske meridianer) med 2 1/2 dioptrier eller mer,
– strabisme (skjeling), både ved manifest og ved latent strabisme som ledd i behandling. Unntatt er latent strabisme med mindre enn 4 prismedioptrier i horisontalplanet og/eller med mindre enn 2 prismedioptrier i vertikalplanet.

Det må godtgjøres ved erklæring fra spesialist i øyesykdommer (øyelege) at briller/kontaktlinser er et nødvendig ledd i behandlingen av ovennevnte lidelser. I de tilfeller hvor det fra øyelege er medisinsk dokumentert at det er nødvendig å bruke både briller og kontaktlinser samtidig, kan både briller og kontaktlinser innvilges. Ved fornyelse er det tilstrekkelig at offentlig godkjent (autorisert) optiker bekrefter at behandlingsbehovet fortsatt er tilstede, og at brillene/linsene ikke bare skal kompensere for nærsynthet/overlangsynthet. For så vidt angår kontaktlinser må spesialist i øyesykdommer bekrefte at medlemmet ikke kan behandles med briller. Dersom det etter førstegangs anskaffelse skulle oppstå behov for ny type spesialglass, må dette attesteres av spesialist i øyesykdommer. Hvis trygdekontoret er i tvil i en sak kan det kreves erklæring fra spesialist i øyesykdommer.

Dersom briller, kontaktlinser eller brilleinnfatning til barn under 13 år, eller barn mellom 14-18 år som på grunn av funksjonshemming, sykdom eller skade kan likestilles med barn under 13 år, mistes eller blir ødelagt, er det tilstrekkelig at optiker bekrefter behovet for gjenanskaffelse/reparasjon.

Det kan ytes bidrag til full dekning av utgiftene til anskaffelse/fornyelse av brilleglass, herunder herding/hardbelegg av plastglass og arbeidspenger. Utgifter til prismeglass, progressive glass og andre spesialglass dekkes bare dersom spesialist i øyesykdommer foreskriver det av medisinske grunner.

Det kan ytes bidrag med inntil 300 kroner til nødvendig anskaffelse/fornyelse av brilleinnfatning.

Dersom vilkårene for anskaffelse/fornyelse av kontaktlinser er oppfylt, kan det ytes bidrag til full dekning av disse.

Utgifter til reservebriller, solbriller, sportsbriller, etui e.l. kan ikke dekkes.

Når det gjelder hjemmel for briller og kontaktlinser for øvrig, se folketrygdlovens paragraf 10-7.


Kategorier: Briller