Alf Opheim Optikk
Meny

Lokale saker

IVBV

Internasjonal forening for binokulær fullkorreksjon (IVBV)

Hva er IVBV, og hva vil organisasjonen?

Internationale Vereinigung für Binokulare Vollkorrektion (International forening for binokulær fullkorreksjon) er en forening som er registrert i Sveits, der fagfolk fra forskjellige yrkesgrupper går inn for optimalt syn. Medlemmene er både øyeleger, optikere, optometrister, ortoptister og logopeder, men også skolepsykologer og lærere.

Et fungerende binokulært syn, eller samsyn slik vi velger å kalle det, er en viktig forutsetning for optimal synsevne. Dette førte til at Hans-Joachim Haase allerede på midten av femtitallet begynte å befatte seg med nye måleteknikker. På denne måten var det han som ble foregangsmannen når det gjelder binokulær fullkorreksjon. Metoden som den gang ble utviklet er i dag kjent som MKH (Måle- og korreksjonsmetode etter H.-J. Haase).

Den vellykkede behandlingen i henhold til MKH har i over 30 år vist at et foreliggende vinkelfeilsyn i de fleste tilfeller først kan korrigeres slik at det oppstår samsyn når man benytter seg av en prismatisk fullkorreksjon. derfor er den uttalte målsetningen for IVBV å formidle kunnskap om MKH og la nye vitenskaplige erkjennelser være medvirkende til en videreutvikling av metoden.

IVBVs årskongresser og forskjellige regionale arrangement, der alle med interesse for faget er hjertelig velkommen, støtter opp om denne målsetningen.

(Oversettelse: Inger Lewandowski)


Initiativtakere til IVBV, fra venstre: H-J. Haase, Ivar Lie, D. Pestalozzi og Alf Opheim

IVBVs rolle i spenningsfeltet mellom yrkespolitiske uoverensstemmelser:

Helt fra første stund sørget H.-J. Haases arbeider for polarisering. Det gjaldt ikke bare teknisk-optisk. Standpunktene og metodene som Haase presenterte førte til at fagoffentligheten delte seg i begeistrede tilhengere og i avgjorte motstandere. Dette er for øvrig noe som nesten alle nye metoder møtes med.

H-J. Haase hadde stadig faglige diskusjoner med sine motstandere, og mang en skeptiker gikk over til tilhengerne, ofte etter at de hadde hatt sine første positive opplevelser med egne binokulære korreksjoner ved hjelp av metoden, som den gang var ny.

H.-J. Haase holdt seg alltid ute av de yrkespolitiske uenighetene som fulgte i kjølvannet av hans arbeider. Hans hjerte var på den ene siden knyttet til hjelpen han kunne gi vinkelfeilsynte mennesker og på den andre siden knyttet til det fagvitenskapelige arbeidet med å komplettere sin metode. Likevel hjalp han gjerne yrkespolitikerne, når disse ba om faglig bistand i forbindelse med en uoverensstemmelse. Han forklarte sin metode og dens teoretiske grunnlag.

Forbehold mot metoden, som vi i dag kaller MKH (måle- og korreksjonsmetodikk etter H.-J. Haase), ble dog igjen i deler av fagoffentligheten. Metodens engasjerte tilhengere gledet seg derfor da IVBV ble grunnlagt i året 1988. Nå hadde man fått et forum for likesinnede. Mange vil kanskje også ha håpet at man i fellesskap ville kunne møte yrkespolitiske og juridiske angrep på en bedre måte.

I det følgende vil vi gå nærmere inn på dette aspektet. Noen medlemmer hadde nok kanskje ønsket seg mer støtte av IVBV, for eksempel da retningslinjene for lege- og hjelpemidler ble endret i negativ retning for nesten alle MKH-brukerne, eller da enkelte medlemmer ble utsatt for juridiske angrep. For å tydeliggjøre IVBVs struktur og mål gjengis her noen utdrag fra foreningens statutter. Om strukturen:
IVBV er en interdisiplinær, vitenskapelig forening, som ikke er rettet mot materiell vinst. Den er politisk og religiøs nøytral.

Som mål nevnes blant annet:
– Å utforske og utbre H-J. Haases måle- og korreksjonsmetodikk
– Å arbeide for utdanning og videreutdanning innen Polatest-synsprøveapparatet eller andre tilsvarende apparater, som muliggjør bruk av MKH på en faglig riktig måte.
– Å fremme erfaringsutveksling og vennskap blant brukerne av MKH

Ut fra dette kan man trekke følgende holdning til yrkespolitiske aktiviteter, selv om aktuelle problemer umiddelbart skulle angå utøvelsen av MKH:
IVBV vil heller ikke i fremtiden blande seg inn i yrkespolitikk, da dette ikke er foreningens oppgave. IVBV er en forening, som er åpen for flere yrkesgrupper og den kommer derfor ikke til å gripe inn i stridigheter mellom disse yrkesgruppene. Den vil imidlertid etterkomme enhver bønn om støtte i form av faglige ytringer %96 uavhengig av hvem som ber om dette, eller hvilken yrkesgruppe de kommer fra.
Foreningens viktigste oppgave er dog i fremtiden, som frem til nå, å søke å nå målene som er fastlagt i statuttene.

Styret i IVBV ber derfor om forståelse for at medlemmer, som ber om støtte i yrkespolitiske spørsmål, blir bedt om å henvende seg til de organisasjonene som de har i sine respektive yrkesgrupper, dvs laug, optikerforbund, ortoptistforening eller oftalmologforening.

(Oversettelse fra tysk: Inger Lewandowski)

Christina Hetz´ foredrag:

I sitt foredrag «Prismebriller – langtidsvurdering av vinkelfeilsynte barn i ergoterapien», klargjorde Christine Hetz tydelig at ergoterpeuter har det eneste helsefaglige yrket som, ved bearbeidingen av alle sansesystemene, kan gjenkjenne konsekvensene av reduksjon i synsfunksjonen allerede hos førskolebarn.

Et spesielt fagområde i ergoterapien er behandling av barn som er sent utviklet eller som har forstyrrelser i utviklingen. I den ergoterapeutiske diagnosen kontrolleres aldersrelatert utvikling, som f..eks grov- og finmotorikk, skrivemotorikk, visuell og auditiv oppfatning, hovedsakelig med standardiserte tester.

Ved mistanke om redusert synsfunksjon sendes de det gjelder til medisinsk undersøkelse hos øyelegen. Dersom det ikke foreligger noen påfallende diagnose, anbefales en differensiert undersøkelse hos en kvalifisert optiker, som behersker MKH.

Ergoterapeuter har i løpet av terapien ofte mulighet til å følge med på virkningene og endringene som skjer med bakgrunn i prismekorreksjonen. En prismekorreksjon med forbedring av de optiske betingelsene, skaper først basis for effektive fin- og grovmotoriske øvelser.

Hetz betonte at de barna dette gjelder ville kunne hjelpes bedre, for eksempel til å få en vellykket skolegang, dersom ergoterapeuter, øyeleger og optikere hadde et bedre samarbeid.

(Oversettelse: Inger Lewandowski, 8.10.01)

Office of the IVBV
Albrechtstr.5
D-65549 Limburg
GERMANY

Telephone: +49 (0)6431 / 28 89 90
Telefax: +49 (0)6431 / 28 89 91
eMail: ivbvmail@t-online.de
Web: www.ivbv.org

You can reach the office of the IVBV by phone at the following times:
Monday to Friday between 08.30 a.m. and 12.30 p.m.
Wednesday additional between 15.00 p.m. and 18.00 p.m.


Kategorier: Prismeglass