Alf Opheim Optikk
Meny

Last ned appen som gjør det enklere for deg å kommunisere med din Fastoptiker på Voss!

AllianceOptikk-Kundeklubb-IOS AllianceOptikk-Kundeklubb-Android

Med Alliance Optikk Kundeklubb kan du:

  • få 20% rabatt på ditt første kjøp
  • få medlemsfordeler og bonusprogram med ditt digitale medlemskort
  • få nyheter og kampanjer
  • bestille synstest
  • bestille kontaktlinser
  • få enkelt tilgang til din fastoptiker med kontaktinformasjon og åpningstider

Velkommen til oss i Alliance Optikk!

Studier fra Amerika og England viser at så mange som en av fem barn har problemer med synet.

Vi har påpekt i flere 10-år at skolehelsetjenesten i Norge kan bli mye bedre til å sende barna til optikere og optometrister/synsspesialister.

Desverre har ikke helesemyndighetene tatt dette problemet på alvor. Det er kjent at mange norske barn sliter i flere år fordi synsproblemene ikke oppdages ved skolekontrollene. Den forholdsvis enkle synstesten gjennomføres når barna begynner på skolen og følges senere ikke opp.
Våre egne kliniske erfaringer og prosjekter på 80 – 90 tallet bekrefter denne problemstillingen.

Utholdenhetsproblemer relatert til lesing, og dårlig konsentrasjonsevne fører til at synsproblemene ikke blir oppdaget før etter noen år på skolen. Det er kjent i dag at lese- og skriveproblemer hos barn ofte har sammenheng med at de ser dårlig.
Av samme grunn kan de også få problemer med at utholdenheten blir svekket og at konsentrasjonsevnen blir dårlig. Noe som igjen fører til at barna kan få hodepine og føler seg slappe og slitne. Skolen og foreldrene har i større grad blitt klar over disse problemene og sender oftere barna til optiker/optimetrist eller øyenlege.

Disse problemene kunne i stor grad vært unngått hvis spesialister hadde fått undersøkt barna allerede det første året på skolen. Samsynsundersøkelsene som blir utført på skolen i dag er desverre svært mangelfulle.

Skjeling
Det kan få alvorlige følger for barna dersom ikke skjeling oppdages på et tidlig tidspunkt. Vi mener at skoleundersøkelsen overser dette problemet. Det er spesialistene som bør foreta slike undersøkelser for å oppdage mulig skjeling hos barn.
Dette er vår spesialitet, som bygger på vår kliniske erfaring over 40 år og våre optometriske metoder og teknikker (polatest – MKH-metode).

Vær oppmerksom!
Har barna ofte hodepine eller konsentrasjonsvansker, kan det være et tegn på at noe er galt med synet. Barnet kan ha problemer med å klare å lese det som står skrevet på tavlen. Kanskje du oppdager at barnet «myser» eller kniper sammen øynene når de skal se noe på lang avstand, eller de holder arket tett inntil øynene når de skal lese.
Dette er tegn som man må være oppmerksom på hos barna.

SINTEF-rapport
SINTEF legger i løpet av høsten frem en rapport om synssituasjonen blant barn og unge i Norge, som vi tror vil vekke oppmerksomhet blant flere ulike faggrupper som psykologer, optikere, øyeleger og politikere.

Se på våre sider om prismeglass, samsyn og lese-og skrivevansker som påpeker ovennevnte problemstillinger og viktigheten av et optimalt syn i fritid, jobb og skole.
Det er ikke blitt tatt nok på alvor av fagfolk og politikere, som vi har belyst gjennom media i flere tiår.

Nå bør det settes fokus på øyets betydning!

Ca 80% av all den informasjon vi får i trafikken kommer gjennom øynene. Derfor er det så viktig at den er så riktig som mulig, slik at en kan ta de rette avgjørelsene til riktig tid. Ser du dårlig øker reaksjonstiden din, og du er en dårligere sjåfør.

Veitrafikk loven setter klare krav til hvor godt du skal se i trafikken. Og, -det er ditt ansvar å passe på at du ser godt nok. Ca. 100.000 bilførere holder ikke dette kravet. Tre fjerdedeler av disse igjen tror de ser godt nok. Er du en av dem?

Sjekk synet grundig!

Bestill time i dag !
Tlf.: 56 51 15 02

Litt historie!
Forretningen ble startet i 1922 av
Knut S. A. Opheim.

Vi feiret 80 års jubileum i 2002. Med tredje generasjon ved roret.

Det startet med urmakerforretning som etter krigen utviklet seg og spesialiserte seg mer mot optiker faget.
50 og 60 årene var pionertiden for harde kontaktlinser der Alf Opheim med sin urmaker og optiker bakgrunn lagde spesialtilpassede harde kontaktlinser. Han var en av tre i Norge som hadde denne spesialkompetansen.

Under studieopphold i Vest-Berlin i Tyskland utviklet interessen seg for samsyns-problematikken som er bedriftens spesialitet. Tidligere målte en øynene hver for seg, mens en nå ble mer opptatt av at høyre og venstre øye skulle fungere best mulig sammen. En så at samsynets betydning ble større når samfunnets synskrav økte.

Forskjellige optometriske metoder ble brukt i flere år til help for mange når andre optometriske metoder ikke strakk til.Polatest-Zeiss instrumentet med H-J. Haase sine måleprosedyrer ble en optometrisk redning for mange.

Tidlig på 60-årene tilegnet Alf Opheim seg denne kompetansen der prismebriller ble løsningen for folk med samsynsproblemer.

Hordaland Optometrie og Kontaktlinseinstitutt A/S. Alf Opheim sitt fagrenome spredte seg rundt hele landet via pasienter som hadde fått hjelp for sine synsplager.
I faglige kretser, spesielt blant leger, var det stor skepsis og motstand til Opheims virksomhet og hans bruk av optometriske instrumenter, metoder og prismebriller.
Med gode optometriske resultater og samtidig at folks plager ble reduserte utviklet dette seg til en enda større interesse for samsynets betydning.

Alf Opheims allsidige idrettsbakgrunn, spesielt innen alpint kombinert med urmakerens nøyaktighet(5 års utdannelse) var et ypperlig samspill for å oppnå presisjonsoptikk.


Norefjell, OL 1952


Hallingskarvet 1943


American Ski Classic 1986, Alf Opheim møter President Gerald Ford og andre prominente personer.

Dosent H-J. Haase ble etter hvert en personlig venn av optometrist Alf Opheim.Flere ganger ferierte han i Norge og spesielt på Voss. Mange faglige utfordringer ble diskutert og løst relatert til andre optometriske instrumenter og målemetoder.

Eva Therese Opheim (datter) tok Norsk svenneprøve innen optikk og Mesterkurs tidlig på 70-tallet. Senere tok hun optiker utdannelse med kontaktlinse kompetanse på Høyskolen i Berlin.

Alf Opheim jr. (sønn) tok tidlig på 80-tallet grunnskole for optikk, svenneprøve og ingeniørskole for optikk på Kongsberg. Videreutdannet seg innen arbeidsplass optometri og tok kontaktlinsekompetanse.

Etterutdanning skjer stadig for optikere/optometrister i Norge som i dag er på et høyt internasjonalt nivå.

Bedriftens utvikling gikk i retning av mer spesialisering innen kontaktlinser og «samsyns forskning». Flere prosjekter ble satt igang med tverrfaglig samarbeid mellom lege, pedagoger, psykologer, skole osv. Urmakervirksomheten ble avsluttet fordi den ikke lenger var en naturlig del av virksomheten som vokste frem.

Flere forskningsprosjekter som omhandlet samsynsproblemer startet. Helse og sosial- departementet og Kirke og undervisnings departementet var oppdragsgivere. En bok om undersøkelsen av effekten av prismebehandling
(prismebriller) ble lansert sammen med Professor Ivar Lie. Lie jobbet på psykologisk institutt i Oslo. Med bakgrunn som professor i sensorisk psykologi har hans forskning i særlig grad vert konsentrert om synssansen.
Professor Ivar Lie vekket stor interesse for Opheims sterke engasjement og de gode optometriske resultatene som forelå.

Den faglige striden stod om bruken av prismer som behandling ved skjeling (vinkelfeilsyn).


Besøk av Helseminister Gudmund Hernes 1.mai 1997

Opheim og Lie sitt sterke engasjement innen samsyn- lese og skrivevansker har ført til utallige skriv til departementet. Brev av 22.01.97 fra Helseminister Hernes til prof. Ivar Lie viser dette:


Kjære professor Ivar Lie

 

Takk for interessant brev. Du kommer med en påminnelse. Jeg har nok vært klar over at det planlagte kartleggingsprosjektet ikke tar opp alle sider som burde vært belyst. Departementet er forberedt på at det kanskje kan blir nødvendig å gå nøyere inn i de spesifikke problemstillingene du trekker frem, når omfang og behandlingsmuligheter er bedre belyst. Jeg skal ta med meg dine momenter i mitt videre arbeid.

Vennlig hilsen
Gudmund Hernes
(Saksnr.96/05030-3 GSL)


Moderne livsmiljøer setter store krav til synet, som selv hos mennesker med «normalt»syn kan føre til belastningsproblemer av helsemessig betydning. Opheim og Lie hevdet at ved å se syns kravene i en økologisk sammenheng kan man forstå hvordan selv små synsfeil kan skape store problemer i skole og arbeidsliv. De viser hvordan ulike synsfeil kan gi problemer og peker på de behandlingsmuligheter som foreligger.

Undersøkelsen som er den første i sitt slag, gir et vell av interessante resultater, med store konsekvenser for undersøkelses rutiner og behandlings former.

Etter ett års oppfølging, viste de ca. sytti prosjekt deltakerne oppsiktsvekkende resultater. De fleste pasientene hadde vært gjennom de tradisjonelle optometriske målingene før. Disse hadde ikke blitt hjulpet for deres tidligere synsplager og noen pasienter hadde ikke samsyn fra før.

Etter 5 års oppfølging med fullkorreksjon av brytningsfeil og skjelevinkler (prismer) forsvant kjente synsbetingede plager i takt med normaliseringen av synsstatus for de aller fleste pasienter.

Frykten for at prismebehandling kan påføre klienten skjelevinkler som reelt sett, ikke er tilstede er derfor ubegrunnet.
De fleste pasienter gir full støtte til «avslørings teorien» og ikke et eneste tilfelle gir støtte til«krykketeorien» at prismer svekker øye muskulaturen som tidligere faglige «myter» påstår. Utdypende forklaring se: Samsyn og Prismeglass.

I 25 år har sterke krefter innen lege/øyelege-hold forsøkt å stoppe Opheim for hans måleprosedyrer og behandling med prismeglass, i henhold til Kvakksalverloven av 1936.

Dokumentasjoner, fornøyde pasienter, omfattende oppslag i ukeblader og aviser, har ikke vært nok til å legge striden ned.Opheims arbeid får også støtte fra andre yrkesgrupper som jobber tett opp til barn og syn.

Bedriftens spisskompetanse økte og behovet for internasjonal utveksling ble nødvendig siden fagmiljøet i Norge tenkte tradisjonelt og var lite villig til ny-
tenkning.

I 1987 ble et historisk møte holdt i Olten i Sveits. Målsetningen var tverrfaglig samarbeid over landegrensene med flere nærliggende yrkesgrupper med et samlet mål for en bedre syns hverdag for pasienten.


Initiativtakere til IVBV (se eget punkt) fra venstre: H-J. Haase, Ivar Lie, D. Pestalozzi og Alf Opheim

H-J.Haase som konstruerte Polatesten og som utarbeidet full korreksjons metoden (MKH), øyelege David Pestalozzi, professor Ivar Lie og Alf Opheim var initiativtakere til en internasjonal forening for fullkorreksjon. IVBV (Internasjonale forening for binokulær fullkorreksjon) ble stiftet. Den første kongressen ble holdt i Sveits i 1988 for fagfolk med spesiell interesse for samsyn.
I dag teller foreningen 9 land og 880 medlemmer. Felles for medlemmene er at de investerer mye tid og ressurser i denne omfattende tidkrevende måleprosedyren. Denne testmetoden passer dessverre ikke alle optiker/øyelege praksiser fordi den er for tidkrevende.
Optometrist Alf Opheim har videre utviklet MKH-metoden (fullkorreksjons metoden) sammen med professor Ivar Lie der deres «vitenskaplige» feltstudier viser oppsiktsvekkende resultater.

I 1990 startet strabisme prosjektet der helsedepartementet var oppdragsgiver
På grunn av uheldige rutiner på noen øyeavdelinger fikk pasienter uheldige synsopplevelser.

Avisartikler om samsyn avdekket at samsyns problematikken var blitt nedprioritert fra medisinsk hold og at mange pasienter ikke fikk den hjelpen som var mulig å gi.

IVBV, der øyelege Pestalozzi var president, bekreftet Opheims pionerarbeid innen samsyn. Arbeidet gikk ut på at en hadde lykkes i å oppnå binokulært syn (samsyn) og forbedret syns evnen hos en rekke barn med kongenital strabisme (medfødt skjeling). Oppfatningen generelt i fagmiljøet sier dette er umulig. Pestalozzi har observert liknende tilfeller der han mener Opheims pionerarbeid bør være en pådriver for oftalmologer (øyeleger), til å etterfølge Opheims målemetoder. (07.07.1995.)

Optikerens status var håndverker og regulert etter kvakksalverloven av 1936-1988.
Fra 1988 fikk optikerne sin egen forskrift, Forskrift for Norske optikere.
Forskriftens fortolkning skapte uro i visse fagkretser som forsøkte å stanse Opheims over 20-årige virksomhet innen samsynskorrigering. Mange pasienter var gitt opp av vanlige optikere og øyeleger, men oppsøkte likevel Opheim for optometrisk hjelp.

Det ble dannet en pasientforening, PFS (Pasient/Foreldrelaget for Samsynsvansker, for å slå ring rundt Opheims virksomhet. Pasientene var i seg selv levende dokumenter på at de hadde fått hjelp for sine synsplager.

Uttallige støtteskriv ble sendt til Helse- og Sosialdepartementet fra både pasienter, PSF og helsepersonell.

Etter 13 år med en optikerforskrift som for mange pasienter var svært uheldig og som i praksis medførte at de ikke fikk nødvendig optometrisk hjelp, ble forskriften opphevet i 2001.
Optikerne ble da underlagt Helsepersonell loven, og optikere er i dag helsepersonell.

Opheims optometriske resultater og den massive støtten fra pasienter over år har ført til at helsemyndighetene har endret holdning som er i tråd med EU sine retningslinjer om kompetanse og faglig forsvarlighet.

Opheims problem har vært at hans optometriske metoder har ligget foran sin tid der dessverre fagmonopolets holdning har hemmet den optometriske hjelpen til pasienter. Helsestyresmaktene har innsett dette etter skriv fra pasienter, andre helseyrkesgrupper og Opheim de siste 30 årene.

Det har alltid vært et ønske om tverrfaglig samarbeid med legenes og øyelegens medisinske kompetanse.

Opheims optometriske kompetanse har i de senere år blitt mer respektert, slik at fagområdet kan stimulere til et enda bedre samarbeid for pasientens beste.

Butikken fremstår som en moderne forretning med godt utvalg i innfatninger, solbriller og kontaklinse produkter.

Vel 80 år etter oppstarten er firmaet mellom de fremste i verden innen prismekorrigering.

Staben består av to offentlig godkjente optometrister med kontaktlinse kompetanse og to butikk/kontor medarbeidere.
Vi tar oss av kunder/pasienter fra hele landet. Dette er mulig på grunn av vår spesialkompetanse på flere felt innenfor optometrien.

Alf Opheim Optikk feirer 90 år i år ( 1922 – 2012)

Klinisk erfaring kombinert med genuin interesse for samsynsproblem og prisme korrigering gjennom 50 år har gitt oss stor  kunnskap innen fagområdet.
Vi hjelper deg med å oppnå optimalt syn og gir råd med valg av innfatninger og glass i alle prisklasserog kvaliteterSamsynsvansker er vår spesialitet og vi har pasienter fra hele landet. Alf Opheim Optikk har gjennomført flere store prosjekter støttet av helse og sosialdepartementet i mange år. Vår kompetanse innen dette området er blant de fremste i verden.

Ved hjelp av utvidet måle og korreksjonsmetode (MKH og anamnesestyrt Polatest) med Carl Zeiss instrumenter, kan vi kartlegge og analysere synsbelastninger og samsynet svært nøyaktig. Vi kan oppnå maksimal synsskarphet og synskomfort som forbedrer din arbeidskapasitet, utholdenhet og livskvalitet i skole og arbeids situasjon. Svært mange sliter med nakke, hodeverk og migrene som kan være synsrelaterte. Optimal PC-brille forbedrer din livs situasjon.

Vi tilpasser også kontaktlinser som kan dekke de fleste synsbehov. Spesialtilpassede databriller, vernebriller, skytebriller, solbriller med styrke av beste kvalitet. Det er store variasjoner av optisk kvalitet, og glass egenskaper.Samsynets betydning spiller stor rolle ved 3D TV – kino – der anstrengt samsyn kan utløse synstretthet, masse plager, redusert livskvalitet og konsentrasjonsvansker osv.
Dette er et folkehelseproblem som må taes mer på alvor.

Det er kontinuerlig utvikling innen optometrien og Alf Opheim Optikk har det fremste innen nytt synsundersøkelses utstyr. Vi har den nyeste OCT som er ett nytt diagnostisk hjelpemiddel som utfører scan av øyets vev ved hjelp av lys, (som ultralyd) . Syn og øyehelse handler om mer enn langsynthet og nærsynthet og med dagens kunnskap og utstyr innebærer det at vi også tar bilde av netthinnen, måler trykk i øyet og synsfeltet.  Netthinnen har sin unike signatur, akkurat som ett fingeravtrykk. Bildet vil gi en status på øyehelsen din, og avdekker vi mistanke om øyesykdom som trenger videre utgreiing er det vår plikt å henvise til øyelege.

Mange barn/ ungdom har lese og skrivevansker som ofte gir seg utslag i hodepine, konsentrasjonsvansker, lesevegring, mm., men som ikke fanges opp av den vanlige skolekontrollen. Barnets evne til å lære blir vanskeligere uten optimalt godt syn. Synsproblemer påvirker mange barn i barnehagealder og skolealder, som er et folkehelseproblem som, ikke blir tatt nok på alvor.
Når det gjelder barn under 18 år med spesielle synsfeil, kan optiker ha påskrifts rett for refusjon så sant de innfrir kravene. Vi henviser til øyelege ved behov.
Synet skal en ta på alvor. 80 til 90 prosent av all informasjon får en gjennom øynene.  Alt for mange er ikke klar over mangel fullt samsyn. Over 100.000 personer innfrir ikke kravet til sertifikatet og er en fare for seg selv og omgivelsene.
Ved å få en «kompetanse» heving i skolen kan kvalifiserte optikere / optometrister bidra til å avdekke skjultesynsbelastninger slik at øynene lettere kan ta imot læring,  og får en lettere synshverdag som gir økt lærelyst. God synsskarphet er viktig men også god synskomfort fremmer din livskvalitet og arbeidskapasitet. Skjulte synsfeil og øyesykdommer kan avdekkes ved en grundig synsundersøkelse.

GRIP SJANSEN OG GJØR NOE MED DET.!!

VISJON , VERDIER OG HISTORIE

Forretningen ble startet i 1922 av Knut S. A. Opheim.

Det startet med urmakerforretning som etter krigen utviklet seg og spesialiserte seg mer mot optiker faget. 50 og 60 årene var pionertiden for harde kontaktlinser der Alf Opheim med sin urmaker og optiker bakgrunn lagde spesialtilpassede harde kontaktlinser. Han var en av tre i Norge som hadde denne spesialkompetansen. Bedriftens utvikling gikk i retning av mer spesialisering innen kontaktlinser og «samsyns forskning». Flere prosjekter ble satt i gang med tverrfaglig samarbeid mellom lege, pedagoger, psykologer, skole osv. Alf Opheim Optikk ledes i dag av 3.dje generasjon der samsynsproblematikk står i spesielt fokus og er ledende innen prismekorreksjon. Se www.opheim.no

Bellinger_Alf_Opheim_annonsejul

.
Close

Innlogging

Ny hos Alliance optikk? Registrer deg her

Har du ikke registrert konto hos oss før? Registrering er gratis og med konto kan du lagre dine kontaktopplysninger, få oversikt over dine tidligere ordre og rebestille varer basert på tidligere kjøp.

Her kan du leseom hvordan vi tar vare på dine personopplysninger